Organisation

Ett nätverk för att hjälpa.

Alla har inte samma förutsättningar.

Socioekonomiska skillnader innebär att många unga med ambitioner saknar nätverk och rätta kontakter. Ekerönätverket finns för att hjälpa dessa personer att förverkliga sina visioner, skapa hållbara mål och vara ett stöd i såväl den personliga som yrkesverksamma utvecklingen.

Medlemmar.

Mentorer - Etablerade entreprenörer och erfarna yrkesverksamma inom olika branscher utgör medlemsbasen, där syftet att bidra som mentor, coach och humanistisk inspiratör.

Mottagare - En mottagare är den som tar emot föreningens och dess medlemmars tjänster.

Vad föreningen arbetar för och hur.

Gemenskap.
Nätverkets mål är att skapa möjligheter, gemenskap och trygghet. För att öka gemenskap och gruppkänslan arrangerar föreningen löpande möten med olika inslag och aktiviteter.

Solidaritet.
Nätverket arbetar solidariskt, alla medlemmar hjälps åt. Syftet är att nå målen tillsammans.

Nätverk.
Föreningen öppnar upp för medlemmar och mottagare att nätverka och ömsesidigt dela erfarenheter och skapa förutsättningar för varandra. Föreningens mål är att skapa en digital plattform som möjliggör ett självgående nätverkande.

Mentorskap/coachning.
Mentorskap/ Coaching innebär allmänt lärande och personlig utveckling enskilt och/eller i grupp. Nätverket hjälper till att definiera mål och hur man ska nå dem, genom att skapa förutsättningar för att man ska kunna prestera sitt allra bästa i den riktning och med de mål i sikte som är viktiga för individen.Våra mentorer agerar som bollplank och har som sin största uppgift att lyssna och vägleda utifrån individens behov och skapa nödvändiga förutsättningar med hjälp av nätverkets resurser.

Humanistisk inspiration.
Medlemmar och mottagare bidrar med tillgångar på det sätt de kan för att skapa möjligheter till andra mottagare i behov av hjälp av en mer humanistisk art. Det kan exempelvis röra sig om tillgångar så som förnödenheter, bostäder och fastigheter, men också tid och personlig närvaro.

 • Arabo Soleymani

  Erfarenhet av coachning och mentorskap för ungdomar i över 15 år, arbetat med globala bolag och grundat framgångsrika startups inom allmännyttan för fastighetsmarknaden samt idrott- och föreningslivet.

  Linkedin 
 • Tobias Lewandowski

  Företagare, ursprungligen från Göteborg. Boendes i Träkvista på Ekerö.

  Linkedin 
 • Mariah Persson

  Kreatör, rådgivare och entreprenör med mångårig erfarenhet från såväl strategiskt som operativt kommunikationsarbete inom ett brett spektrum av branscher.

  Linkedin 

Innehåll som kan döljas

Föreningen stadgar

1. Namn

Ekerönätverket


2. Form

Föreningen är en ideell förening. Föreningen står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.


3. Syfte och målsättning

Ett nätverk för att hjälpa.

• Gemenskap

• Humanistisk inspiration

• Mentorskap/coachning

• Solidaritet

• Nätverk


4. Medlemskap

Medlemsavgiften fastställs på årsmöte.

Medlem som inte betalar medlemsavgift efter avisering och påminnelse anses ha avslutat sitt medlemskap. Medlem som verkar mot föreningens syfte kan uteslutas.


5. Möten

Medlemsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg. Årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg och skall behandla följande: Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift.


6. Styrelse

Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlems- och årsmöte. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsemöte ska hållas minst en gång i månaden. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsemötena är öppna. Styrelsen ska bestå av minst 2 ordinarie ledamöter och 1 suppleant (er).


7. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.


8. Uteslutning

Medlem som klart bryter mot Föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.


9. Omröstning

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid års-och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval, där lotten skiljer.


10. Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.


11. Upplösning

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.